up previous
Up: Zoznam tém Previous: Elektromagnetická indukcia

GRAVITAČNÉ POLE
1. Dve medené gule s polomermi r1 = 2 cm, r2 = 3 cm, sa dotýkajú. Aká je gravitačná potenciálna energia tejto sústavy ? ($\rho $ = 8,6.103 kg/m3)

[ $E_P = -G(\frac{4}{3}\pi \rho )^2\frac{r_1 ^3r_2 ^3}{r_1+r_2}$ = -3,74.10-10 J (G je gravitačná konštanta)]

2 V kovovej homogénnej guli s polomerom R je vytvorená dutina s polomerom r = R/2 (obr.). Hmotnosť tejto gule bez dutiny je M . Akou veľkou silou pôsobí toto teleso na malú guľôčku hmotnosti m , ktorej stred leží na osi symetrie telesa a je od stredu pôvodnej gule vzdialený o dĺžku d ?

[ $F = GmM[\frac{1}{d^2}-\frac{1}{8(d-R/2)^2}]$ ]

\begin{figure}

\centering

\includegraphics [width=0.5\textwidth]{GravPole_obr02.eps}

\end{figure}

3. Akou veľkou gravitačnou silou pôsobí homogénny drôt hmotnosti m ohnutý do tvaru kružnice s polomerom R na hmotný bod s hmotnosťou M ležiaci na osi kružnice vo vzdialenosti a od jej stredu ?

[ $F = G\frac{Mma}{(R^2+a^2)^{3/2}}$ ]

\begin{figure}

\centering

\includegraphics [width=0.5\textwidth]{GravPole_obr03.eps}

\end{figure}

4. Vypočítajte potenciál a intenzitu gravitačného poľa homogénneho drôtu hmotnosti m ohnutého do tvaru kružnice s polomerom R v bode P na osi kružnice vo vzdialenosti a od jej stredu.

[ $V = -G\frac{m}{\sqrt{a^2+R^2}}, \ \ {\bf E} =
G\frac{ma}{(a^2+R^2)^{3/2}}{\bf \nu}$, kde ${\bf \nu}$ je jednotkový vektor kolmý na rovinu drôtu a orientovaný ku drôtu. ]

5. Určte veľkosť gravitačného zrýchlenia g ako funkciu vzdialenosti h od zemského povrchu, keď poznáte polomer Zeme R a zrýchlenie g0 na povrchu Zeme.

[ $g = g_0(\frac{R}{R+h})^2$ ]

6. V akej vzdialenosti od povrchu Zeme má gravitačné zrýchlenie veľkosť 1 m/s2 , keď polomer Zeme R = 6378 km a na povrchu Zeme g0 = 9,81 m/s2 .

[ $h = R(\sqrt{\frac{g_0}{g}}-1)$ = 13598,5 km ]

7. Typická neutrónová hviezda má hmotnosť Slnka (m = 2.1030 kg) , ale polomer len R = 10 km. Vypočítajte

a) aké je gravitačné zrýchlenie na povrchu hviezdy,

b) akú rýchlosť získa voľne padajúce teleso na dráhe dĺžky s = 1 m .

[ a) g = Gm/R2 = 13,34.1011 m/s2, b) $v = \sqrt{2sg}$ = 1,633.106 m/s ]

8. V akom vzťahu je výška veže H s hĺbkou šachty h , keď na vrchole veže a na dne šachty je doba kmitu toho istého matematického kyvadla rovnaká ? Polomer Zeme $R\gg H$.

[ $h = H \frac{R(2R+H)}{(R+H)^2} \simeq 2H$ ]

9. Nájdite zrýchlenie, ktorým by padali telesá na povrchu Mesiaca ak predpokladáme, že na telesá pôsobí len gravitačné pole Mesiaca a keď vieme, že medzi hmotnosťami a polomermi Mesiaca a Zeme platia vzťahy $M_M \simeq$ 1/81 MZ , $R_M \simeq$ 1/4 RZ .

[ $g_M \simeq \frac{16}{81}g_0$ = 1.938 ms-2 ]

10. Nájdite hodnotu rýchlosti v0 , ktorú treba udeliť v smere zvislom nahor telesu nachádzajúcemu sa na povrchu Zeme, aby sa dostalo do výšky h = RZ . Odpor prostredia neuvažujte, RZ = 6370 km .

[ $v_0 = \sqrt{g_0R_Z}$ = 7,905 km/s ]

11. Akú rýchlosť treba udeliť rakete nachádzajúcej sa na povrchu Zeme, aby sa vymanila z jej gravitačného poľa ? ( R = 6378 km, g0 = 9,81 m/s2 ).

[ $v = \sqrt{2g_0R}$ = 11,2 km/s ]

12. Ak skokan vyskočí na povrchu Zeme do výšky hZ = 1,2 m , do akej výšky hM vyskočí na Mesiaci, ak pri odraze vyvinie rovnaký impulz ako na Zemi ? Hmotnosť a polomer Mesiaca: MM = 6,7.1022 kg , RM = 1,6.106 m .

[ $h_M = \frac{g_0}{g_M}h_Z = 6,742 m$ ]

13. Teleso s hmotnosťou m sa nachádza najprv na povrchu Zeme, potom vo výške h nad jej povrchom (hmotnosť Zeme M a jej polomer R sú známe). Určte

a) rozdiel potenciálnej energie $\Delta U$ telesa vo výške h a na povrchu Zeme, t.j. potenciálnu energiu vzhľadom na povrch Zeme,

b) $\Delta U$ pre $h \ll R$ .

[ a) $\Delta U = g_0mRh/$, kde g0 = GM/R2, b) $\Delta U = mg_0h$ ]

14. Vypočítajte, v ktorom mieste na spojnici medzi Zemou a Mesiacom sa intenzita ich spoločného gravitačného poľa rovná nule ! Hmotnosť Mesiaca MM = 1/81 MZ , vzdialenosť stredov oboch telies $d \simeq$ 380 000 km .

[ x = 0,9 d = 342 000 km od stredu Zeme ]

15. Telesu s hmotnosťou m , ktoré sa nachádza na povrchu Zeme , udelíme vo vertikálnom smere rýchlosť v0 . Akú výšku h teleso dosiahne, ak v0 je menšie než 2. kozmická rýchlosť ? Odpor prostredia neuvažujte.

[ h = v0 2R/(2g0R-v0 2) ]

16. Teleso padá voľným pádom z veľkej výšky $h \gg R$ (R je polomer Zeme). Akou rýchlosťou v0 by dopadlo na Zem, ak by sa pohybovalo vo vákuu ?

[ $v_0 = \sqrt{\frac{2g_0hR}{R+h}} \simeq \sqrt{2g_0R}$ ]

17. Určte obvodovú rýchlosť, ktorou Zem obieha okolo Slnka, za predpokladu, že dráha Zeme je kruhová s polomerom Rd = 1,5.108 km, a keď vieme, že hmotnosť Slnka MS = 2.1030 kg.

[ v = 29,82 km/s ]

18. Dokážte, že úniková rýchlosť v2 od Slnka na kružnici po ktorej sa pohybuje Zem je $\sqrt{2}$ krát väčšia než obežná rýchlosť v1 Zeme okolo Slnka.

[ $v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$ $v_1 \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ]

19. Vypočítajte hmotnosť Slnka MS ak predpokladáme, že Zem obieha po kruhovej dráhe s polomerom R = 149 504 200 km a dobou obehu T = 365,25 dní. Pomocou známeho polomeru Slnka RS = 695 300 km potom vypočítajte tiažové zrýchlenie gS na jeho povrchu.

[ MS = 1,986.1030, gS = 274 m/s2 ]

20. Vzdialenosť Marsu od Slnka je 1,52-krát väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka. Na základe tohto údaja určte obežnú dobu Marsu okolo Slnka.

[ TM = 1,874 TZ = 684 dní ]

21. Umelá družica obieha okolo Zeme po kruhovej dráhe vo výške 200 km nad zemským povrchom. Určte jej obvodovú rýchlosť v0 a dobu jedného obehu T . Polomer Zeme R = 6378 km.

[ $v_0 = \sqrt{g_0R^2/(R+h)}$ 7,79 km/s, $T = 2\pi R/v_0 \simeq$ 1,43 h ]

22. Určte dostredivé zrýchlenie družice pri jej pohybe po kruhovej dráhe okolo Zeme vo výške h = 200 km nad jej povrchom. Polomer Zeme R = 6378 km .

[ ad = g0[R/(R+h)]2 = 9,22 m/s2 ]

23. V akej vzdialenosti h od povrchu Zeme sa nachádza stacionárna družica, ktorá sa pohybuje po kruhovej dráhe v rovine rovníka ? Polomer Zeme R = 6378 km, g0 = 9,81 ms-2 , uhlová rýchlosť Zeme $\omega = 2\pi$ /deň.

[ $h = \sqrt[3]{g_0R^2/\omega ^2} - R \simeq$ 36 000 km ]

24. Ak by stredom Zeme pozdĺž jej priemeru prechádzal tunel, ukážte, že sila pôsobiaca na teleso hmotnosti m , ktoré z povrchu Zeme voľne pustíme do tunela, je priamo úmerná jeho vzdialenosti x od stredu Zeme a smeruje do jej stredu (obr.) Polomer Zeme R = 6378 km, g0 = 9,81 ms-2. Ďalej vypočítajte čas t1 , za ktorý sa toto teleso dostane do stredu Zeme, čas t2 , za ktorý prejde celým tunelom, a rýchlosť v1, ktorú má teleso v strede tunela.

[ f = g0mx/R, $t_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{R/g_0}$ = 21,2 min., t2 = 2 t1 = 42,2 min, $v_1 = \sqrt{Rg_0}$ = 7,91 km/s ]

\begin{figure}

\centering

\includegraphics [width=0.5\textwidth]{GravPole_obr24.eps}

\end{figure}


 
up previous
Up: Zoznam tém Previous: Elektromagnetická indukcia
Katedra fyziky FEI STU
8. 2. 2002