Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Návody na praktické cvičenia z fyziky

Pre študentov Fyziky 1, Fyziky 2, Fyziky pre AI, aj Fyziky pre FIIT

Štatistické spracovanie nameraných údajov. Vyhodnotenie presnosti merania

Dodatkový dokument 1:
Vzťahy pre odhady smerodajných odchýlok parametrov v lineárnej regresii

Dodatkový dokument 2:
Lineárna regresia pomocou programov Excel, OpenOffice.org a LibreOffice  [ linest( ) ]

Upozornenie: Ak spravíte lineárnu regresiu v Exceli len pomocou tzv. trendovej krivky a nepostaráte sa o vhodné formátovanie výsledku, výsledné čísla sú často príliš zaokrúhlené (na 1-2 platné číslice, čo je pre naše účely zvyčajne nedostatočné). Navyše, tento jednoduchý spôsob neposkytne smerodajné odchýlky smernice a konštantného člena, ktoré sú v grafe alebo v protokole zvyčajne požadované. Preto výpočet regresných parametrov nerobte pomocou trendovej krivky, ale pomocou funkcie linest(). V starších lokalizovaných mutáciách Excelu a OpenOffice.org sa môže volať linregresia() alebo linregrese().
Alternatívne nástroje: Regresný výpočet môžete spraviť aj iným programom. Napr. Xmgrace (na linuxe) je veľmi praktický svojou špecializáciou na grafy a analýzy príslušných údajov (nevie ovšem spraviť regresiu tak, aby priamka mala nanútené prechádzanie cez počiatok). Nakoniec, výpočet môžete spraviť aj na bežnej kalkulačke s použitím vzťahov uvedených v Dodatkovom dokumente 1.

Príprava na laboratórne cvičenie spočíva v nasledovných krokoch:

  • vytlačenie zadania a jeho preštudovanie
  • vyplnenie záhlavia protokolu (vlastnoručne a perom!)
  • vyplnenie ďalších častí (opäť vlastnoručne a perom): Stručný opis, Vzťahy, Prístroje, popr. aj Schéma; do časti pre vzťahy treba vpísať len tie, ktoré sa priamo používajú pri meraní alebo vyhodnocovaní výsledkov a presnosti merania.
Túto prípravu (a aj následné vypracovanie protokolu) si robí každý študent, teda nielen jeden zo skupiny.

Ako názorný doplnok k príprave a lepšiemu ozrejmeniu skladby aparatúry a priebehu experimentu u väčšiny úloh je (v rámci dobrovoľnosti) možné využiť
Simulácie laboratórnych úloh  (autor: RNDr. Ján Budinský).
Prevedenie týchto simulácií, zoznam a číslovanie obrázkov a pod. však nie sú celkom v súlade s aktuálnymi návodmi na praktické cvičenia.

Zoznam úloh pre praktické cvičenia
Nasledovné návody môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Preto neodporúčame vytlačiť si zadania, ktoré momentálne nepotrebujete. Pred stiahnutím úlohy odporúčame kliknúť na tlačítko Reload. Niekedy je potrebné vymazať cache prehliadača.

Zadania pre okruhy Fyziky 1

1.) Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom

2.) Maxwellovo kyvadlo

3.) Moment zotrvačnosti pomocou kyvadla na trifilárnom závese

4.) Matematické kyvadlo     Doplnkový dokument k úlohe

5.) Rýchlosť zvuku    (starý názov: Skladanie kolmých kmitov)

6.) Určenie momentov zotrvačnosti tuhých telies metódou torzných kmitov

7.) Meranie koeficientu dĺžkovej rozťažnosti (teplotná rozťažnosť tyče)

8.) Koeficient teplotnej rozpínavosti vzduchu

9.) Pomer tepelných kapacít vzduchu (Adiabatický koeficient, Poissonova konštanta)

10.) Zrážka dvoch telies


Zadania pre okruhy Fyziky 2

21.) Chvenie struny     Doplnkový dokument k úlohe

22.) Fázová a grupová rýchlosť

23.) Meranie horizontálnej zložky magn. poľa Zeme tangentovou buzolou

24.) Magnetický moment tyčového magnetu

25.) Magnetický moment cievky

26.) Meranie hrúbky tenkej dielektrickej vrstvy

27.) Infračervené žiarenie

28.) Planckova konštanta

29.) Tepelné žiarenie (Stefanova--Boltzmannova konštanta)

30.) Tepelná emisia elektrónov v kovoch    (táto úloha sa už v predmetoch Fyzika 2 a Fyzika necvičí)

31.) Špecifický náboj elektrónu

posledná aktualizácia stránky alebo PDF dokumentov na nej odkazovaných: 14. februára 2018