SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Výhody členstva v SFS
Informácie

Podujatia v roku 2024
Január, február, jún 2024
Merania a demonštrácie pre študentov stredných škôl
FEI STU, január, február a jún 2024
Webstránka


Február, marec
FEI - ESA Space Camp
Hurbanovo, Svätý Peter,  
29. februára – 2. marca 2024

Apríl
Študentská vedecká konferencia FMFI
Bratislava, 18. apríla 2024

Máj
Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia (ČSSVK2024)
2.–3. mája 2024
Webstránka


Jún
ADEPT 2024
Nový Smokovec, Atrium 24.–27. júna 2024
Webstránka

APCOM 2024
Štrbské Pleso, 19.–21. júna 2024
Webstránka

August
Festival Veda na scéne
Turku, 12.–15. augusta 2024
Webstránka

September
27. konferencia slovenských fyzikov
Žilina, 2.–5. septembra 2024
Webstránka


Modely modernej fyziky - Letná škola z teoretickej fyziky
Liptovská Teplička, 8.–14. septembra  2024


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky