SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Ocenenie EPS pre Dr. Jozefa Beňušku
podrobné informácie

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Podujatia v roku 2017

Máj 2017

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie
Výsledky súťaže

Jún 2017

Študijný pobyt učiteľov fyziky základných a stredných škôl
17.6.-25.6.2017, CERN, Ženeva
Webstránka

Medzinárodný festival Science on Stage
29. 6. - 2. 7. 2017, Debrecen, Maďarsko
Webstránka


August 2017

Vanovičove dni
29. - 31. 8. 2017, Gymnázium Martin
Webstránka

September 2017

19. konferencia
českých a slovenských fyzikov
4. - 7. 9. 2017, Prešov
FPHV,
Prešovská univerzita, SR
Plagát, Webstránka

Tvorivý učiteľ fyziky
11. - 13. 9. 2017, Smolenice
Webstránka

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky