Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dionýz Ilkovič: Fyzika II

Späť na hlavnú stránku

1. Elektrostatické pole
1.1. Základné elektrické javy
1.2. Coulombov zákon
1.3. Intenzita a potenciál v elektrostatickom poli
1.4. Siločiary a ekvipotenciálne hladiny v elektrostatickom poli
1.5. Pole dipólu a elektrickej dvojvrstvy
1.6. Vodič v elektrickom poli
1.7. Polarizácia dielektrika
1.8. Seignettoelektrické, piezoelektrické a pyroelektrické látky
1.9. Vektor indukcie v elektrickom poli
1.10. Lom siločiar na rozhraní dvoch izotropných nevodičov
1.11. Absolútna kapacita vodiča, kapacita kondenzátora
1.12. Kapacitné koeficienty, vlastná kapacita vodiča
1.13. Energia sústavy zelektrizovaných vodičov
1.14. Hustota energie v elektrostatickom poli
1.15. Absolútny elektrometer
1.16. Millikanova metóda určenia náboja elektrónu

2. Ustálený elektrický prúd vo vodičoch
2.1. Elektrický prúd a vektor prúdovej hustoty
2.2. Ohmov zákon
2.3. Práca a výkon elektrického prúdu
2.4. Kirchhoffove zákony
2.5. Elektronová a dierová vodivosť polovodičov

3. Galvanické články a termočlánky
3.1. Kontaktné potenciály
3.2. TermoČlánky
3.3. Vedenie elektrického prúdu v roztokoch
3.4. Faradayove zákony o elektrolýze
3.5. Galvanické články

4. Magnetostatické pole
4.1. Základné magnetické javy
4.2. Vektor indukcie v magnetickom poli
4.3. Vodič prúdu v magnetostatickom poli
4.4. Biotov a Savartov zákon
4.5. Ekvivalencia prúdu a magnetickej dvojvrstvy
4.6. Intenzita v magnetickom poli
4.7. Feromagnetizmus
4.8. Permanentné magnety
4.9. Lom magnetických siločiar
4.10. Ohmov zákon pre magnetický indukčný tok

5. Vedenie eletriny v plnyoch a vo vákuu
5.1. Emisia elektrónov z povrchu rozžeravených kovov
5.2. Ionizácia plynov
5.3. Nesamostatné a samostatné elektrické výboje v plynoch
5.4. Katódové, kanálové a Róntgenove lúče
5.5. Elektrónky
5.6. Polovodičové diódy a tranzistory
5.7. Merný náboj elektrónu
5.8. Meranie merných nábojov plynných iónov

6. Elektromagnetická indukcia
6.1. Indukovaná elektromotorická sila
6.2. Koeficienty vlastnej a vzájomnej indukcie
6.3. Energia sústavy lineárnych vodičov s ustálenými elektrickými prúdmi
6.4. Hustota energie v magnetickom poli
6.5. Galvanometer s pohyblivou cievkou
6.6. Tlmené elektrické kmity
6.7. Vznik striedavého prúdu, striedavý prúd harmonický
6.8. Generátory jednosmerného prúdu
6.9. Motory na jednosmerný prúd
6.10. Striedavý harmonický prúd v okruhu s ohmickým odporom, kapacitou a samoindukciou
6.11. Výkon a efektívna hodnota striedavého prúdu a napätia
6.12. Transformátor
6.13. Dvojfázové a trojfázové systémy prúdov

7. Elektromagnetické vlnenie
7.1. Maxwellove rovnice elektromagnetického poľa
7.2. Rovinná elektromagnetická vlna
7.3. Poyntingov žiarivý vektor

8. Základy Špeciálnej teórie relativity
8.1. Historický úvod
8.2. Minkowského štvorrozmerný priestoro-čas
8.3. Deformácia priestoru a času pohybom
8.4. Základy relativistickej elektrodynamiky
8.5. Základy relativistickej mechaniky

9. Základné vlastnosti svetla
9.1. Pojem a fyzikálne vlastnosti svetla
9.2. Hlavné veličiny a fotometrické zákony
9.3. Absorpcia svetla
9.4. Tepelné žiarenie, žiarenie absolútne čierneho telesa

10. Základy geometrickej optiky
10.1. Základné zákony geometrickej optiky
10.2. Vektorové vyjadrenie zákona odrazu a lomu svetla
10.3. Fermatov princíp
10.4. Lom svetelného lúča hranolom
10.5. Fázová a grupová rýchlosť svetla

11. Zobrazovanie pomocou zrkadiel a šošoviek
11.1. Odraz na rovinnom zrkadle
11.2. Duté a vypuklé guľové zrkadlo
11.3. Lom na guľovej ploche
11.4. Zväčšenie obrazu
11.5. Zobrazovacie rovnice v ohniskových súradniciach
11.6. Ohniskové roviny, hlavné roviny a uzlové body
11.7. Dve zobrazovacie centrované sÚstavy
11.8. Hrubá šošovka
11.9. Sústava dvoch šošoviek
11.10. Zobrazovacie chyby šošoviek

12. Hlavné optické prístroje
12.1. Niektoré vlastnosti ľudského oka
12.2. Drobnohľady a dalekohľady
12.3. Vplyv cloniek na svetelnosť a kvalitu obrazu
12.4. Spektrometre a spektrografy

13. Interferencia a ohyb svetla
13.1. Základné poznatky
13.2. Fresnelove zrkadlá
13.3. Interferencia svetla pôsobením tenkej vrstvy
13.4. Ohyb svetla

14. Polarizácia a dvojlom svetla
14.1. Fresnelove vzorce pre odraz a lom svetla
14.2. Polarizácia svetla odrazom a lomom
14.3. Polarizácia svetla dvojlomom

15. Základné poznatky
15.1. Vývoj názorov na zloženie atómu
15.2. Periodická Mendelejevova sústava
15.3. Rozptyl alfa častíc v kovových fóliách

16. Z fyziky atómového jadra
16.1. Prirodzená rádioaktivita
16.2. Prístroje slúžiace na detekciu a výskum rádioaktívneho žiarenia
16.3. Absorpcia rádioaktívneho žiarenia
16.4. Druhy a kinetika rádioaktívnych premien
16.5. Dozimetria rádioaktívneho žiarenia
16.6. Rádioaktívne rady
16.7. Rádioaktívna rovnováha
16.8. Izotopia
16.9. Umelá premena prvkov, objav neutrónu a pozitrónu
16.10. Objav kozmického žiarenia a umelá rádioaktivita
16.11. Zloženie atómových jadier
16.12. Reťazové nukleárne reakcie a možnosti využitia atómovej energie

17. Z fyziky atómového obalu
17.1. Bohrov a Sommerfeldov model vodíkového atómu
17.2. Emisné a absorpčné spektrá
17.3. Stavba vodíkového spektra
17.4. Vplyv spolupohybu jadra na vlnové dĺžky čiar vodíkového spektra
17.5. Mechanický a magnetický moment elektrónu
17.6. Stavba zložitejších atómov
17.7. Niektoré zákonitosti v čiarových optických a rôntgenových spektrách
17.8. Fotoelektrický a Comptonov jav
17.9. Vznik a niektoré výsledky vlnovej mechaniky
17.10. Schrôdingerova rovnica
17.11. Heisenbergov princíp neurčitosti
17.12. Boseho—Einsteinova štatistika
17.13. Fermiho—Diracova štatistika

18. Základy fyziky tuhých látok
18.1. Všeobecné poznámky k skúmaniu tuhých látok
18.2. Vlnovomechanická pohybová rovnica pre kryštál
18.3. Adiabatické priblíženie
18.4. Jednoelektrónové priblíženie
18.5. Pásová štruktúra energetických hladín elektrónov v kryštáli
18.6. Efektívna hmotnosť elektrónu
18.7. Periodické hraničné podm ienky
18.8. Charakteristické vlastnosti elektrónov v blízkosti horného a dolného okraja pása
18.9. Mechanizmus vedenia prúdu a tepla v kryštáli, pojem diery
18.10. Tepelné kmity iónov, pojem fonónu
18.11. Koncentrácia elektrónov a dier vo vlastnom polovodiči
18.12. Hallov jav v polovodiči

-->