Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dionýz Ilkovič: Fyzika I

Späť na hlavnú stránku

Úvod
0.1. Obsah fyziky a jej vzťah k iným prírodným vedám
0.2. Hlavné metódy fyziky
0.3. Základné pojmy a rozdelenie fyziky
0.4. Fyzikálne veličiny a ich meranie
0.5. Sústavy jednotiek
0.6. Obsah a rozsah platnosti fyzikálnych zákonov
0.7. Jednotky dĺžok, plošných obsahov a objemov
0.8. Jednotky rovinných a priestorových uhlov
0.9. Jednotky a meranie času
0.10.Jednotky a meranie hmotnosti

1. Kinematika bodu a tuhého telesa
1.1. Polohový vektor a pohyb bodu
1.2. Rýchlosť a zrýchlenie pri pohybe bodu
1.3. Uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie
1.4. Rozklad rýchlosti a zrýchlenia na zložku radiálnu a priečnu
1.5. Tangenciálne a dostredivé zrýchlenie
1.6. Určenie polohy a pohybu tuhého telesa
1.7. Otáčanie sa tuhého telesa okolo pevnej priamky
1.8. Pohyb tuhého telesa upevneného v jednom bode
1.9. Pohyb úplne voľného tuhého telesa
1.10. Absolútna a relatívna derivácia vektora
1.11. Zložený pohyb

2. Dynamika hmotného bodu
2.1. Zákon zotrvačnosti
2.2. Zákon sily
2.3. Jednotky sily a hmotnosti
2.4. Zákon akcie a reakcie. Moment sily vzhladom na bod
2.5. Skladanie síl pôsobiacich v jednom bode
2.6. Podmienky rovnováhy hmotného bodu
2.7. D’Alembertov princíp
2.8. Mechanický princíp relativity
2.9. Impulz sily a hybnosť
2.10. Práca a kinetická energia
2.11. Výkon a výkonnosť
2.12. Newtonov gravitačný zákon
2.13. Intenzita a potenciál v gravitačnom poli
2.14. Vzťah medzi intenzitou a potenciálom v gravitačnom poli
2.15. Pohyb hmotného bodu v silovom poli zemskom
2.16. Pohyb za účinku stálej sily, voľný pád a šikmý vrh
2.17. Stredové pohyby
2.18. Harmonický pohyb
2.19. Tlmený harmonický pohyb
2.20. Vynútené kmity, rezonancia
2.21. Skladanie rovnobežných kmitov
2.22. Planetárny pohyb

3. Dynamika sústavy hmotných bodov
3.1. Ťažisko
3.2. Pohybové rovnice sústavy hmotných bodov
3.3. Potenciálna energia sústavy hmotných bodov
3.4. Zákon o zachovaní energie
3.5. Klasifikácia väzieb v sústave hmotných bodov
3.6. Princíp virtuálnych posunutí
3.7. Lagrangeove rovnice prvého druhu
3.8. Lagrangeove rovnice druhého druhu
3.9. Hamiltonove rovnice
3.10. Hamiltonov princíp

4. Dynamika tuhého telesa
4.1. Pojem tuhého telesa
4.2. Skladanie síl v tuhom telese
4.3. Dvojica síl
4.4. Redukcia síl v tuhom telese
4.5. Pohybové rovnice a podmienky rovnováhy tuhého telesa
4.6. Tenzor hybnosti
4.7. Pohyb telesa uloženého na pevnej osi. Moment sily vzhľadom na os. Moment zotrvačnosti
4.8. Deviačný moment
4.9. Vyjadrenie tenzora hybnosti pomocou hlavných momentov zotrvačnosti
4.10. Kyvadlo
4.11. Pohyb telesa upevneného v jednom bode
4.12. Trenie

5. Pružnosť a pevnosť tuhých látok
5.1. Všeobecné vlastnosti tuhých telies
5.2. Tenzor napätia a deformácie
5.3. Modul pružnosti v ťahu a šmyku
5.4. Meranie modulov pružnosti v ťahu a šmyku
5.5. Ohyb pružnej laty
5.6. Pevnosť v ohybe
5.7. Pevnosť v krútení
5.8. Zraz telies a nárazové sily
5.9. Zraz pružných a nepružných gúľ
5.10. Balistické kyvadlo

6. Vnútorná stavba tuhých látok
6.1. Základy štruktúrnej kryštalografie
6.2. Kryštalografické odvodzovacie čísla a Millerove indexy
6.3. Typy kryštálov

7. Hydromechanika a aeromechanika
7.1. Všeobecné vlastnosti kvapalín a plynov
7.2. Základná rovnice hydrostatiky
7.3. Eulerova rovnica
7.4. Základy hydrodynamiky ideálnej kvapaliny, Bernoulliho rovnica
7.5. Pitotova a Venturiho trubica
7.6. Veta o hybnosti pri ustálenom prúdení kvapalín
7.7. Vnútorné trenie
7.8. Povrchové napätie kvapalín
7.9. Laplaceova rovnica
7.10. Styk povrchu kvapaliny s pevnou stenou
7.11. Meranie povrchového napätia
7.12. Význačné vlastnosti plynov
7.13. Zákon Boyle-Mariottov
7.14. Daltonov zákon parciálnych tlakov
7.15. Jednotky a meranie tlaku
7.16. Vývevy
7.17. Pohyb pevných telies v kvapalinách a plynoch
7.18. Pohyb kvapalín a plynov okolo pevných prekážok
7.19. Odpor a vztlak pri nosných plochách lietadiel

8. Vlnový pohyb hmotného prostredia
8.1. Spriahnuté kyvadlá
8.2. Základné vlastnosti vlnivého pohybu
8.3. Chvenie struny
8.4. Pozdĺžne chvenie pružnej tyče upevnenej na jednom konci
8.5. Chvenie vzdušného stĺpca vo valci uzavretom na jednom konci
8.6. Hustota energie a intenzita vlnenia
8.7. Guľové vlny v kvapalinách a plynoch
8.8. Vplyv vetra na rýchlosť a intenzitu zvuku
8.9. Dopplerov jav
8.10. Interferencia vlnení
8.11. Huygensov princíp
8.12. Odraz a lom rovinnej vlny na rovinnom rozhraní

9. Akustika
9.1. Obsah a rozdelenie akustiky
9.2. Hladina intenzity a hlasitosti zvuku
9.3. Detektory a prístroje na meranie intenzity zvuku
9.4. Základy hudobnej akustiky
9.5. Niektoré zdroje hudobných zvukov
9.6. Vznik, vlastnosti a použitie ultrazvuku
9.7. Odraz a pohlcovanie zvuku
9.8. Akustičnosť sál
9.9. Vznik a zloženie ľudského hlasu

10. Termometria
10.1. Stupnice teploty
10.2. Gay-Lussacov zákon
10.3. Stavová rovnica zriedeného plynu
10.4. Brownov pohyb
10.5. Princíp štatistickej pravdepodobnosti
10.6. Rozdelenie molekúl podľa rýchlosti v jednoatómovom plyne
10.7. Tlak plynu na stenu
10.8. Počet zrážok a stredná voľná dráha molekúl zriedeného plynu
10.9. Stredná energia slabo spriahnutých harmonických oscilátorov
10.10. Difúzia
10.11. Praktické meranie teploty
10.12. Teplotná rozťažnosť pevných a kvapalných látok

11. Kalorimetria
11.1. Definícia tepelného množstva, merné a latentné teplo
11.2. Kalorimetre
11.3. Vedenie tepla
11.4. Prenos tepla prúdením, prestup tepla
11.5. Zdroje tepla

12. Termodynamika
12.1. Sústava látok
12.2. Parciálne molárne veličiny
12.3. Vzťah medzi mechanickými a tepelnými jednotkami energie
12.4. Prvá termodynamická veta
12.5. Vnútorná energia telesa a sústavy látok
12.6. Tepelné kapacity za stáleho objemu a za stáleho tlaku
12.7. Niekoľko vzťahov platných pre ideálny plyn
12.8. Merné teplá pevných, kvapalných a plynných látok
12.9. Práca pri izotermickej a adiabatickej expanzii plynu
12.10. Vratné a nevratné deje
12.11. Camotov kruhový dej
12.12. Druhá termodynamická veta
12.13. Termodynamická definícia teploty
12.14. Entropia
12.15. Entropia pri nevratných dejoch
12.16. Voľná a potenciálna termodynamická energia
12.17. Gibbsove a Helmholtzove rovnice
12.18. Gibbsove pravidlo fáz

13. Sústavy látok s jednou zložkou
13.1. Tri skupenstvá látok
13.2. Fázové diagramy
13.3. Nasýtené a prehriate pary
13.4. Skvapalňovanie plynov
13.5. Van der Waalsova rovnica

14. Sústavy látok s dvoma zložkami
14.1. Všeobecné pripomienky
14.2. Napätie nasýtených pár nad roztokom dvoch kvapalín
14.3. Raoultov zákon
14.4. Osmotický tlak
14.5. Závislosť bodu varu a mrazu roztoku od jeho koncentrácie
14.6. Tuhnutie roztokov a zliatin

-->